Các presentation cô đọng về Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông của Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông

Các presentation cô đọng về Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông của Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông

Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông : Biết, hiểu và hành động – power point ; pdf

Yêu sách chữ U là gì? – power point ; pdf

Sự vô lý của yêu sách chữ U – power point ; pdf

Giới thiệu về Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông – power point ; pdf